สำนักปลัด
 • นางสาวจารุวรรณ ป้อมกลาง

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางเยาวลักษณ์ ฉายแสง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ

 • นางสาวกรรณาภรณ์ นาวง

  นักพัฒนาชุมชน
  ชำนาญการ

 • - ว่าง -

  นักจัดการงานทั่วไป

 • - ว่าง -

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายเกียรติศักดิ์ ชิดเชี่ยว

  นิติกร
  ปฏิบัติการ

 • นางสาวจารุวรรณ ป้อมกลาง

  นักวิชาการสาธารณสุข
  ชำนาญการ

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
  นโยบายและแผน

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวซารีต้า สมุทรสารันต์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุวรรณา สินโต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
  สาธารณสุขชุมชน

 • นางสาวธัญรัตน์ คงสุข

  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

 • - ว่าง -

  พนักงานขับรถยนต์